Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osoby korzystającej ze świadczeń medycznych udzielanych w Specjalistycznym Gabinecie Stomatologicznym Anna Kamińska w Brodnicy (ul. Kochanowskiego 2a), (zwanej dalej Pacjentem) jest Anna Kamińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Anna Kamińska, ul. Kochanowskiego 2a, 87-300 Brodnica (NIP 8741476869), dalej zwana: „Administratorem”.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. (zwanym dalej „Rozporządzeniem RODO”).

Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane w związku z udzielaniem świadczeń medycznych na rzecz Pacjentów, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust.2 lit. h) Rozporządzenia RODO. Ponadto dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO), to jest dla ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z udzielonymi świadczeniami medycznymi oraz w związku z instalacją monitoringu wizyjnego, wykorzystywanego u Administratora celem zapewnienia bezpieczeństwa Pacjenta oraz innych osób przebywających w budynku Specjalistycznego Gabinetu Stomatologicznego Anna Kamińska, a także celem ochrony mienia.

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator informuje, że dane osobowe Pacjenta, związane z udzielonymi świadczeniami medycznymi, są przechowywane przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. Z 2017 roku, poz. 1318 ze zmianami).

Dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 1 miesiąca, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.

Przekazywanie danych osobowych i uzyskiwanie danych od podmiotów trzecich

Administrator informuje, że dane osobowe Pacjenta mogą być ujawniane wyłącznie,  następującym kategoriom odbiorców, upoważnionym do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

  • organom administracji publicznej oraz Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
  • podmiotom świadczącym usługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i RTG oraz technikom dentystycznym
  • firmom księgowym i kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem,
  • firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora.

Dane osobowe Pacjenta nie są przetwarzane automatycznie. Administrator nie uzyskuje danych osobowych Pacjentów od podmiotów trzecich.

Obowiązek podania danych osobowych

Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1318 ze zmianami), ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 160), ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 roku, poz. 1938). Brak podania danych osobowych może uniemożliwić wykonanie świadczeń medycznych na rzecz Pacjenta.

Prawa Pacjentów względem przetwarzania danych osobowych

Administrator informuje, że każdy Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia, aktualizacji, a także ograniczenia przetwarzania.

Każdy Pacjent ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

Zgodnie z art.15 Rozporządzenia RODO Pacjent ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pacjenta, a jeżeli tak prawo dostępu do nich oraz informacje o nich.

Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.